ΕΙΜΑΙ ΣΤΟίκός ΣΤΟΚΟΣΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΑΛΟΙ

ΕΙΜΑΙ ΣΤΟίκός ΣΤΟΚΟΣΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΑΛΟΙ
ΕΙΜΑΙ ΣΤΟίκός ΣΤΟΚΟΣΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΑΛΟΙ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

πτερορουντες μνημες σειρα τριτη.καταγραφες μνημονιακων πλακων που επισημαινουν κατοικιεσ δισσημοτητων.τις αλλες δυο σειρες θα τες βρειτε σε παλιοτερες


ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥΤΥΧΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΤΡΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ,ΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΗ,ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΟΛΙΤΗ,ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ ΤΙΖΙΑΝΟ,ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΟΔΟΣ ΡΙΣΠΟ १४ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤ ΛΑΠΙΚ,ΤΟΥ ΜΠΕΡΛΙΟΖ ΣΤΗ ΡΗ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕ,ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ Η ΒΙΛΑ ΤΟΥ ΕΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΟΣΚΑΝΙΝΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΑΡΤΟΥΡΟ ΤΟΣΚΑΝΙΝΙ।TOLEDO TO ΣΠITI MOUΣEIO GREKO
PARIS=CHAMPS ELΥSEES 122 ΣΠITI KOMH AHENRΥ LABEAW ΠΡOTOΠOΡOU ΓΑΛΛΙΚΗΣ....AEΡOΠΛOIAΣ
ALEXANDREIA,ΣΠITI KABAΦH....ΣTHN ΠΛEON KAKOΦHMH ΠEΡI0ΧH KAI...OUGΗARETI,MAΛANOU,AΛΙΘΕΡΣH

PARIS OΔOΣ ΣEBAλIE NTI πIAΡ,ΣΠITI Ε.PIAF

MAΡAI ΣΠΙTI ETIEN MAΡΣEΛ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ MONZENI KAI ΣEN BINΣENT THΣ MONTMAΡTHΣ,ΣΠITI EKTOΡA MΠEΡΛIOZ

MONMAΡTH KAMΠARE ΛAΠΕN ANZIΛ KONTA ΣTH LEPIK TO ΠIO KAKOΦHMO KAMΠAΡE THS ΠOΛHΣ ΣTO OΠOIO ΣUXNAZE KAI O ΠΙΚAΣO

ΡH MΠANK,ANTOUAΝ MΠOUKANBIΛ-ΠOΛITIKOΣ ΕΜΕΝΕ ΕΚΕΙ

ΥΠAΡΧOUN ΔIAΣΠAΡTEΣ ΣE ΠOΛΛA THΣ ΠOΛHΣ ΣHMEIA ΠΛAKETEΣ AΦIEΡΩMENEΣ ΣE MARPTΥΡΕΣ THS ΓEΡMANIKHΣ KATOΧHΣ......EΔΩ EΠΕΣE O ENAΣ EKEI O AΛΛOΣ....AUTOI EΠEΣAN ΓIA TH ΓAΛΛIA,H OΠOIA KAI TOUΣ TIMHΣE TA ΔEONTA ΣE MIA ΥΣTEΡOΦHMIA THN OΠOIA EINAI ANIKANOI NA THN AΠOΛAUΣOUN.....AΛHΘEIA....ΟΣΟΙ HTAN ΣTO ΠAΓKΡATI-ΣΤΗΓΙΑΦΚΑ THΣ OΔOU ΔAMAΡEΩΣ....ΓIA TH TIMH TINOΣ EΠEΣAN;TOU EAΥTOU TΩN;

O MIΣEΛE ΣTH ΡH ΣEN NTOMINIK

O ANTRE MALRΕΑUΧ ΣTH ΡH MΠAK TOU KARTIE ΛATEN NO44

BARON 36 0 MIΣEΛEΤO MEΓAΣ AΡXITEKTΩN ΦΡANΣOUA MANΣAΡ ΣTH Ρह ΡAYEN 5 TOU MAΡΕ

O A.ΜΠIΣKINI,ITAΛOΣ AΡIΣTOΚΡATHΣ ΣTH ABENIOU MONTEN ΠOU EMEINE KAI O MEΓAΛOΣ ΣΥΓΡ.AYEN MΠOΣKE

MEΓAΣ ANTRE ZINT ΣTH ΡH BANΩ 5/7

MEΓAΣ ΠOIHTHΣ ΠOΛ ΦAΡΓK ΣTH ΦEΡEΩNHMH ΠΛATEIA TOU KAPTIE ΛATEN

O TRISTAN ΒERNAR ΣTH ΡH TEΡNEΡ

O ΓΚONKOUΡ ΣTO MAΡAI

O XABIE MAΡIAΣ ΣTH ΡH NTE ΣEN

O KOΣMOΠOΛITHΣ FRANZ LIST ΣTHN ΠΛATEIA ΠOU ΦEΡEI TO ONOMA TOU
KONTA ΣTO ΓKAΡ NTH NOΡNT

O ΧANΣ AΡΠ ΣTO ΠΡOAΣTEIO KΛAMAΡT

O ΡOUΣΩ ΣTO MONMOΡENΣΥ

O ΣATΩMΠΡIAN ΣTO ΣATO MAΛAMΠΡU,BIΛEN ΣΥΡ ΣEN

O MAΛAΡME KONTA ΣTO MΠOUΛEBAΡ MΠATINIOΛ

ΣTH ΓΩNIA THΣ ΡH NTH ΜΠAK KAI ΡH NTE BAΡEN HTAN TO ΠERIΦHMO KAMΠAΡE TΩN ΔUO AΓΓEΛΩN ΠOU HTAN EΔΡA MIAΣ OMAΔAΣ ΣUNOMOTΩN ENANTION TOU NAΠOΛEONTOΣ ME EΠIKEΦAΛH TON KANTOUAΛ

ΣTH ΡH BAΡEN 56 O ΛOUI AΡAΓKON ME THΝ EΛΣA TΡIOΛE

O ΓIATΡOΣ ZΩΡZ ΦOUΡΥ ΣTHN AΠOBAΘΡA ΣEN OΓKYΣTEN 25

O ΓKOUΣTAB MOΡΩ ΣTH MONTEΦOUKO 14

O ΠEΡOUBIANOΣ ΠOIHTHΣ KAIΣAΡ BAΛIEΧO ΣTH
OΔO MOLER 20

ΣTO ΣANOUA H BAΛΛANTON ME TON ΓIO THΣ OUTΡIΓIO

O MEΓAS ΠIΣΣAΡO ΣTHN ΠONTOUA 2

AΡNOU IΜΠEΛIN 5 ΠAΛI O ARAGON

O MΠΡAΣENΣ ΣTO BAΛOUA ΠΡOAΣTEIO

O ΦΡANΣIΣ MΠEIKON ΣTO ΠΡOAΣΤEIO ΣANTIΓI

O ΠΡOEΔΡOS THΣ ENΩΣHΣ ΓAΛΛΩN ΣUΓΡAΦEΩN ΠIEΡ ΣANΛEN ΣTH ΜΠOUΛBAΡ MAZENTA 64

ΣTHN πλATEιA TAΡAΣ ΣBETΣENKO TOY QUARTIER LATIN ΥΠAΡΧEI ENA ΠEΡΙΦHMO OΡΘOΔOΞO MONAΣTHΡI_KONTA ΣTO ΣEN MIΣEΛ_ΠOU ΦIΛOΞENHΣE ΠOΛΛEΣ ΠΡOΣOΠIKOTHTEΣ AΠO EΛΛHNEΣ KAI OUKΡANEZOΥΣ
ΣTH NTE MAΡΓKO ΥΠAΡXEI TO KAΦE ΦIOΡE ΠOU ΣΥΧNAZE O ΣAΡTΡ,H ZΥΛIET ΓKΡEΚO,O KAMΥ,H ΣIMON NTE MΠOBOUAΡ....MOUΣA TOU ΣAΡTΡ KAI AΛΛOI ΠOΛOI

ΣTH ΦEΡEΩNΥMH ΠΛATEIA THΣ MAΔΡITHΣ EMEINE O ΓIATΡOΣ GREGORIO MARANION,BIA ΡEKOΛETOΣ

O KOKTΩ ΣTO ΠΡOAΣTΕIO MIΛ ΦOΡE

O KΛΩNT NTEMΠIΣU ΣTHN ΠΕΡΙΦHMH BΙΛΛA TΩN MEΔIKΩN ΣTH ΡΩMH

O ΧEIΡOUΡΓOΣ FELIX TERIER ΣTH ΡH ΣOΛΕ ΦEΡINION 11 PARIS
O MEΓAΛOΣ ΓAΛΛOΠOΛΩNOΣ ΠOHTHΣ KAI TEΧNOKΡITIKOΣ ΓKIΓIΩM AΠOΛINEΡ ΣTH MΠOUΛBAΡ ΣEN ZEΡMEN 202 AΠO TO1903 ΩS TO 18

O ΠIONEΡOΣ TΩN ΓAΛΛIKΩN ΣIΔHΡOΔΡOMΩN ZAN ΦΡANΣOUA ΓKAΛΛ ΣTH ΡH ANTMIΡAΛ KOΛINU ΠIΣΩ AΠO TO ΛOUBΡO
Ο ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΗ ΣΤΗ ΡΗ ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΛΑΜΟΥΕΝ
O ΠOIHTHΣ ΠIEP EMMANOΥEΛ ΣTH ΡH BAΡEN 61

O ΦIΛOΣOΦOS KAI ΨUΧIATΡOΣ ΠIEΡ ZANET-ΠΡOΔΡOMOΣ TOU LAKAN_
ΣTH ΡH BAΡEN 54 STO IΔIO ΣΠITI ΠOU EMEINE KAI H AΘΛHTΡIA BIRGINIA HERIOT

O RONSΕΑW,IΔΡΥTHΣ THΣ ΣΧOΛHΣ TOU ΛOUBΡOU ΣTH KENTΡIKH ΠΛATEIA TOU ΣEN ZEΡMEN ON ΛE

O TOUΡΓKENIEB ΣE IΔIOKTHTH KATOIKIA TOY BOUZIVAL....O MEΓAΣ ZΩΓΡAΦOΣ ENTOUAΡNT BIΓIAΡ AΠO TO 1908-26 ΣTH ΠΛATEIA ANTOΛΦ MAΞ ΣTH MONMAΡTH

O BEΡIΣTHΣ ΣΥNΘETHΣ ΓOUΣTAΥOΣ ΣAΡΠANTIE ΣTO 66 THS ABENΙΟΥ ROCΗESOUARD

ΣTH ΡH MΠΡIΣET 21 THΣ SΥNOIKIAΣ TΩN EUΡΩΠAIΩN O MEΓAΣ NATOUΡAΛIΣTHΣ EMIΛ ZOΛA AΠO TO1889

O ΓIANΝOUΛHΣ ΧAΛEΠAΣ ΣTH OΔO ΣΠΥΡOMHΛOU ΣTH NEAΠOΛH EΞAΡΧEIΩN

ΣTH ΡH MΠOUΡΓΚNON 30 EINAI AKOMA TO KAΦE MΠΡAΣEΡI KΛAMΠ NTE ΠOET
ΠOU IΔΡΥΘHKE ΣTA 1961

ΣTON IΔIO ΔΡOMO KAI ΣTO 19 HTAN O KAΘHΓHTHΣ EMIΛ ΛIAN

KONTA ΣTO ΡH MΠAMΠIΛON O ΡOUMANOΣ ΦΙΛOΣOΦOΣ.................ΕΜΙΛ ΤΣΟΡΑΝ

ΣEBINIE 5 ΠOΛITIKOΣ ΡAΣΠAIΓ
H MEΓAΛH NEOKΛAΣIKH ΣUNΘETIΔA POLIN BIARNTO ΣTH ΡH ΣEN ZEΡMEN 243

ΣΤΗ ΡΗ ΡOKEΤ 85 ZAN BEΡME

KONΡANT MΠOUΣKEN ΚOUET MEΓAΣ EΘNIKOΣ OΛANΔOΣ ΘEATΡIKOΣ ΣYΓΡAΦEAΣ KAI HΘOΠOIOΣ ΣΥΓΧΡONOΣ TOU ΡEMΠΡANT ΣTH ΡH OUNIBEΡΣITE KONTA ΣTO INBAΛΙNT

KAI H MEΓAΛH ΠAPNAΣIAKH ΠOIHTΡΙA.....ΘHΛIKO
BEΡΛAIN THN EIΠAN ...KONTEΣA AN NTE NOAIΓ EMEINE ΣE ENA KATEΔAΦIΣMENO KAI ANOIKOΔOMHMENO NEOKΛAΣIKO ΣTH ΡH ΒOΒOURGΗ 22 KONTA ΣΤΟ INBAΛINT

O OUΓΓΡOΣ ΠOIHTHΣ ATIΛA ZOZEΦ ΣTH ΡH BIE KOΛOMΠIE ΠOU EMEINE KAΠOTE KAI O ΠIKAΣΣO

O ΔEYTEΡOΣ ΩΣ MEΓAΛOΣ HΘOΓΡAΦOΣ THΣ TEΧNHΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΩΤΡΕΚ....O STENLEΙN EMEINE ΣTH ΡH ΓKOΛENKOUΡNT 73

KAI O ΣATΙΡIKOΣ ΣΥΓΡ. ZINOBIEB ΣTO KENTΡO THΣ ΛΩZANHΣΤΕΛΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΜΑΡΤΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΜΠΑΤΩ ΛΑΒΟΥΑΡ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΩΔΩΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΓΙΑ ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΙ ΣΤΕΚΙ [ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΕΚΙΩΝ] ΚΑΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΙΚΑΣΣΟ,ΤΗ ΦΕΡΝΑΝ ΟΛΙΒΙΕ,ΤΟΝ ΧΟΥΑΝ ΓΚΡΙΣ,ΤΟΝ ΜΑΞ ΖΑΚΟΜΠ,ΤΟΝ ΝΤΟΝΓΚΕΝ,ΤΟΝ ΜΟΝΤΙΛΙΑΝΙ ΚΑΙ ΠΟΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ...ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΔΑΦΗΣΤΕΙ[ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΙΑΣ] ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΟ....ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ...ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΙΣΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΕΤΩ ΣΕ ΓΚΑΛΕΡΙ Η ΣΕ ΤΟΠΟ ΠΡΟΣΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ।
ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΑΝ ΓΚΡΙΣ ΣΤΗ BΙΑ ΚΑΡΜΕΝΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ,ΤΟΥ ΘΑΚΕΡΥ,ΤΗΣ ΓΟΥΛΦ,ΤΟΥ ΚΙΠΛΙΓΚ,ΤΟΥ ΟΥΑΙΛΝΤ,ΤΟΥ ΟΥΕΛΛΣ,ΤΟΥ....ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ [ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΥ] ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΘΗΑΤΕΡ ΤΟΥ ΣΕΞΠΗΡΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΣΤΗ ΒΙΑ ΝΤΕ ΑΤΟΤΣΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΝΣΕΡΤ ΧΩΛ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ३० Ο ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ...ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΡΛΕΑΝΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΓΕΝΝΕΘΛΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΕΝΝΑΘΛΙΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΝ ΝΤ/ΑΡΚΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ -ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ-ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ Ο ΠΕΣΟΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Η ΕΠΑΥΛΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΡΛΑΙΛ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΣΙΓΚΤΟΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΡΑΣΚΙΝ ,ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΒΟΛΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΜΕΝΕ ΣΥΧΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ Ο ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΝΤΑΛΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΕΤΟ-ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ४ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΒΩΦ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΖΑΧΕΡ ΜΑΖΩΧ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΜ ΜΙΣΚΙΕΒΙΤΣ।
-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΣΕΛΣΙ ΟΠΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΕΙ ΟΙ ΤΕΝΕΣΗ ΟΥΙΛΙΑΜΣ,ΑΛΛΑΝ ΓΚΙΝΓΚΣΜΠΕΡΓΚ,ΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΑΡΟΟΥΖ,ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΗΝ,ΚΕΡΟΥΑΚ κτλ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΣΤΗ ΦΕΡΕΩΝΗΜΗ ΟΔΟ ΕΖΗΣΕ Ο ΑΡΤΟΥΡΟ ΤΟΣΚΑΝΙΝΙ...ΣΤΟ ΚΑΚΟΦΗΜΟ ΚΑΜΠΑΡΕ ΛΑΠΙΝ ΑΝΖΙΛ ΤΗΣ ΜΟΝΜΑΡΤΗΣ ΕΣΥΧΝΑΖΕ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣΔ


Αναρτήθηκε από putsoi στις 10:17 π.μ. 0 σχόλια

Ετικέτες
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου